Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Nacomi kosmetyki naturalne

 

§1

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż hurtową za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej "Regulamin"].

2. Właścicielem Sklepu jest: Namera Spółka z o.o. Spółka komandytowa, Cięcina, ul Mickiewicza 43 34-350 Węgierska Górka NIP: 553-25-58-515
3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

5. Ceny podane w Sklepie są cenami netto.

6. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

 

§2

Zamówienia

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,
emailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,
telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt.
 

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający w mailu przysłanym Klientowi przez Sklep.

5. Aktualne promocje na stronie oraz kupony rabatowe nie łączą się.

6. Kupony rabatowe nie obejmują kolekcji FIT LOVERS.
 

§3

Płatności

1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności.

2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

 

§4

Wysyłka towaru

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej) lub udostępnia do odbioru przez klienta w siedzibie firmy.

2. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.

3. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

4. Wysyłka towaru następuje od 3 do 5 dni roboczych.

 

 Cennik dostaw:

Paczkomat przedpłata 8,99 zł

Paczkomat Pobranie 12,60 zł

Kurier- PŁATNOŚĆ PRZELEWEM 12,00 zł

Kurier - PŁATNOŚĆ ZA POBRANIEM 15,00 zł§5

Reklamacje

1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu, na koszt Sklepu, reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.

2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności.

3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

4. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

5. Informujemy, że reklamacje dotyczące uszkodzenia zawartości przesyłki bez PROTOKOŁU USZKODZENIA nie będą uwazględniane.
W większości przypadków rozlania produktów, rozszczelnienia itp. powstają w wyniku niewłaściwego przewożenia paczek. Kurierzy nie zwracają uwagi na oznaczenia "góra/dół" które pracownicy naszego magazynu zawsze umieszczają na paczkach. Takie uszkodzenia również muszą być udokumentowane PROTOKOŁEM.

 

§6

Prawo odstąpienia od umowy

1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. Klient ma prawo odstąpienia od umowy.

2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży Sklepowi, w terminie 10 dni od odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

3. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

4. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.

5. W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę.

6. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach określonych w ustawie, o której mowa w ust. 1 powyżej.

7.W przypadku zwrotu zamówienia, do którego został dołączony gratis, kupujący zobowiązany jest do zwrotu kompletnego zamówienia tj. zakupionego produktu + gratisu. Zwroty niekompletne, czyli te, które nie będą posiadały dodanego gratisu nie będą przyjmowane.
 

§7

Ochrona prywatności

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

3. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania,

 

§8

Własność intelektualna

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

 

§9

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.

3. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu.

4. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana Klientowi na adres email wskazany w zamówieniu.

5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich publikacji w sposób określony w ust. 3.

6. Sklep uznaje, iż Klient zaakceptował zmiany regulaminu, jeśli nie wypowiedział umowy do końca upływu okresu wskazanego w ust. 5.

REGULAMIN KONKURSU „SPOTKAJ SIĘ  Z FIT LOVERS”

Z dnia 4 stycznia 2019 r.

 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1.    Organizatorem konkursu jest FIRMY PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWEJ "KAMIL" KAMIL GAWLIŃSKI IMPORT-EKSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄz siedzibą w Cięcinie 34-350 Węgierska Górka, przy ul. Mickiewicza 43, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000569456, NIP 5532518964, REGON 362140960 (dalej zwana: Organizatorem)
 2.    Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 09, poz. 1540,).
 3.    W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie o pełnej zdolności do czynności prawnych, osoby niepełnoletnie (ale powyżej 13 roku życia) uczestniczą w Konkursie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
 4.    Konkurs jest przeprowadzony w ramach portalu społecznościowego Instagram pod adresem URL www.instagram.com (dalej “Serwis Instagram).
 5.    Konkurs odbywa się w dniach od 5 stycznia 2019 r. do dnia 2 lutego 2019 r.

 

§2 OBOWIĄZKI UCZESTNIKA

 

 1.    Uczestnik musi być zaobserwować profile na portalu społecznościowym Instagram fitlovers_x_nacomi
 2.    Warunkiem uczestnictwa jest wstawienie na swój profil zdjęcia Uczestnika wraz z produktem peeling lub balsam z linii Fit Lovers&Nacomi wraz z opisem dlaczego wybrało się ten produkt (daje zwane: praca lub pracą).
 3.    Uczestnik w opisie zdjęcia musi zawrzeć oznaczenie profilu: @Fit Lovers_ x_ Nacomi.
 4.    Jeżeli Uczestnikiem jest osoba poniżej 18 roku życia do zgłoszenia bezwzględnie musi zostać załączony czytelny skan zgody opiekuna w formacie .jpg, stanowiący załącznik nr. 1 do niniejszego konkursu. (w przypadku wygranej)
 5.    Uczestnicy mogą zgłaszać swoje prace najpóźniej do 1 lutego 2019 r., godz. 23:59.
 6.    Każdy z uczestników może nadesłać tylko jedną pracę.

 

§3  OBOWIĄZKI ORGANIZATORA

 

 1.    Na profilu @Fit Lovers_x_Nacomi zostaną opublikowane tylko wybrane prace przez Organizatora spełniające warunki Konkursu.
 2.    Ze zdjęć opublikowanych na profilu Organizatora zostanie wybrana najlepsza praca.
 3.    Prace będą oceniane przez trzy osobowe Jury wybrane przez Organizatora.
 4.    Laureat konkursu zostanie poinformowany o wygranej na profilu Organizatora @Fit Lovers_x_Nacomi natomiast szczegółowe informacje dotyczące realizacji nagrody zostaną przesłane w prywatnej wiadomości Instagram Laureata.
 5.    Wygraną stanowi spotkanie z parą Fit Lovers w Warszawie.
 6.    Termin wspólnego spotkania z Fit Lovers zostanie ustalony indywidualne z parą.
 7.    Koszty dojazdu do Warszawy pokrywa Laureat.
 8.    Nagroda nie może zostać zbyta ani przekazana innej osobie.
 9.    W dniu realizacji nagrody Laureat może zabrać ze sobą jedną osobę towrzyszącą.

 

 

§4 DANE OSOBOWE I REGULACJE PRAWNE

 

 1.    Z chwilą nadania pracy, Organizator nabywa nieodpłatnie nieograniczone czasowo i terytorialnie, majątkowe prawa autorskie do Pracy Uczestnika na polach eksploatacji, w szczególności poprzez:

     a. publiczne rozpowszechnianie,

     b. utrwalanie,

     c. zwielokrotnianie dowolną techniką zapisu,

     d. wykonywanie kopii i digitalizacji na nośnikach elektronicznych,

     e. wprowadzanie do pamięci komputerów, dowolne przetwarzanie w ich pamięci,

     f. zamieszczanie na banerach i innych nośnikach reklamowych.

    

     Organizator jest uprawniony do dalszego przekazania praw autorskich majątkowych do nagrodzonej pracy, w tym udzielania licencji innym podmiotom na takich samych polach eksploatacji i w tym samym zakresie.

 

 1.    Uczestnik zapewnia, że przysługują mu prawa autorskie do zgłoszonej w konkursie pracy, a publikacja wizerunków nie narusza praw oraz dóbr osobistych osób trzecich. Za naruszenia w tym zakresie Uczestnik ponosi odpowiedzialność.
 2.    Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dokonania zgłoszenia konkursowego z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora.
 3.    Administratorem danych osobowych Uczestników w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz.U.UE.L.2016.Nr 119.1 z dnia 2016.05.04 jest Organizator Konkursu.
 4.     Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przez Organizatora, który jest Administratorem Danych Osobowych. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani nie będą udostępnianie innym podmiotom. Organizator przetwarzać będzie jedynie dane osobowe nagrodzonego Uczestnika Konkursu - w celu prawidłowego przekazania nagrody. Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie następujący zakres danych: imię, nazwisko, adres, adres e - mail, numer PESEL, numer telefonu, oraz następujący zakres czynności: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, przetwarzanie i opracowywanie.
 5.    Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz.U.UE.L.2016.Nr 119.1 z dnia 2016.05.04. Dane osobowe podawane są przez Laureata dobrowolnie, ale ich podanie jest niezbędne, aby wziąć udział w Konkursie.
 6.    Laureat może zażądać dostępu do swoich danych –usunięcia, sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania lub przeniesienia, poprzez wysłanie wiadomości e– mail na adres: nacomi@nacomi.pl

 

§5 REKLAMACJE

 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu mogą być składane w ciągu 14 dni od zajścia zdarzenia, którego dotyczy reklamacja, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zakończenia Konkursu.

2. Reklamacje powinny być sporządzone w formie pisemnej oraz przesłane na adres Organizatora pocztą tradycyjną, z dopiskiem “Konkurs”.

3. Reklamacja powinna zawierać: a. Imię, nazwisko i dokładny adres osoby reklamującej, adres email i numer telefonu, oraz dokładny opis i powód reklamacji.

4. Reklamacje złożone po terminie lub w innej niż wskazana w ust. 2 formie oraz niespełniające wymagań określonych w ust. 3 powyżej, nie podlegają rozpoznaniu.

5. Organizator rozpatrzy reklamację i powiadomi osobę reklamującą o decyzji w terminie 30 dni roboczych od daty doręczenia reklamacji Organizatorowi.

6. Osoba reklamująca zostanie powiadomiona o decyzji Organizatora listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji.

 

§6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Treść regulaminu Konkursu jest dostępna w siedzibie Organizatora oraz na jego stronie internetowej pod adresem www.nacomi.pl.

2. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących Konkursu, mają charakter jedynie informacyjny. W razie jakichkolwiek rozbieżności decydujące znaczenie ma treść Regulaminu.

3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu

5. Uczestnik poprzez udział w Konkursie akceptuje niniejszy Regulamin i nie musi w inny sposób wyrażać na niego zgody.

 

 

ZAŁĄCZNIK nr. 1

 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW

 

     Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka:

 

     Imię:………………………………………………………

     Nazwisko: ………………………………………………..

     Wiek: ……………………………………………………..

     Profil Instagram: ………………………………………….

 

      w konkursie „Dzień z FIT LOVERS”. Jednocześnie wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska autora pracy w związku z udziałem w wyżej wymienionym konkursie, we wszelkich ogłoszeniach i informacjach o konkursie i jego wynikach. Oświadczam również, że zapoznałam/em się z regulaminem konkursu fotograficznego i akceptuję jego warunki.

 

 

                                           ……………………………………………………………..............

                                           Miejscowość, data  i Czytelny podpis rodzica/opiekuna


Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest F.P.U.H. "KAMIL" Kamil Gawliński

IMPORT - EKSPORT Sp. z o. o. z siedzibą w Cięcinie przy ul. Mickiewicza 43;

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

- wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

- osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych,

- podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające);

4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat lub 10 lat.

5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych może skutkować odmową realizacji zamówienia;

8) dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą przetwarzany w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu;

9) Administrator nie ma zamiaru przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

                                                                                  

 

REGULAMIN KART PODARUNKOWYCH

I. Definicje

„Wydawca” - FIRMA PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWA "KAMIL" KAMIL GAWLIŃSKI IMPORT-EKSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄz siedzibą w Cięcinie, 34-350 Węgierska Górka, przy ul. Mickiewicza 43, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000569456, NIP 5532518964, REGON 362140960

„Serwis” – prowadzony w języku polskim serwis handlowy on-linewww.detal.nacomi.plw ramach którego organizowane są transakcje, którego operatorem jest Wydawca.

„Transakcje” – umowy sprzedaży towarów.

Karta Podarunkowa” – bon towarowy jednego przeznaczenia w rozumieniu DYREKTYWY RADY (UE) 2016/1065 z dnia 27 czerwca 2016 r., w formie niematerialnej (reprezentowany przez kod numeryczny), uprawniający użytkownika do jednorazowego nabycia (zakupu) w oznaczonym terminie na jego podstawie towarów oferowanych w Serwisie do maksymalnej kwoty odpowiadającej wartości nominalnej bonu.

„Nabywca” - osoba, która nabywa od Wydawcy Kartę Podarunkową w zamian za przekazanie środków pieniężnych,

„Użytkownik” – Nabywca lub każdorazowy posiadacz Karty Podarunkowej, korzystający z Karty Podarunkowej, który ma możliwość jej zrealizowania jako formy zapłaty za towary zakupione w Serwisie Wydawcy,

„Towary” – rzeczy oferowane do sprzedaży w Serwisie Wydawcy.

 

II. Warunki ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki użytkowania Karty Podarunkowej.

2. Karta Podarunkowa w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, jak również nie jest elektroniczną kartą płatniczą. Karta Podarunkowa jest formą bonu jednego przeznaczenia.

3. Wydawca w zamian za otrzymane od Nabywcy środki pieniężne zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Karty Podarunkowej oraz do przyjęcia jej do realizacji w Serwisie. Przekazanie Nabywcy Karty Podarunkowej nastąpi w drodze korespondencji e-mail bądź w formie papierowej na adres Użytkownika lub Nabywcy zgodnie ze wskazaniem Nabywcy

4. Zapłata za Kartę Podarunkową może nastąpić w drodze płatności dokonywanych:

a) za pośrednictwem Usługi PayPal, z wykorzystaniem metod płatności aktualnie udostępnianych przez PayPal S.A.,

b) poprzez bezpośrednią wpłatę na konto Wydawcy, z zastrzeżeniem realizacji wysyłki po uznaniu środków na rachunku bankowym wydawcy,

c) w formie przesyłki za pobraniem.

5. Wartość nominalna Karty Podarunkowej, którą mogą nabyć Użytkownicy, otrzymywanej w zamian za środki pieniężne może wynosić, według wyboru Nabywcy:

a) 100 zł (słownie: sto złotych);

b) 150 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych);

c) 200 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych);

6. Karty Podarunkowej nie można zakupić przy użyciu drugiej Karty Podarunkowej.

7. Karta Podarunkowa może być użyta wyłącznie w Serwisie.

8. Karta Podarunkowa nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części. Powyższe dotyczy także sytuacji gdy Karta Podarunkowa nie zostanie zrealizowana w okresie ważności.

9. Użytkownik może opłacić Kartą Podarunkową jedynie wartość Towaru.

10. Karta Podarunkowa nie może być wykorzystana w celu dalszej odsprzedaży Karty Podarunkowej.

11. Nabywca, każdorazowo może skontaktować się z Wydawcą w celu uzyskania noty księgowej z tytułu zakupionej Karty Podarunkowej.

12. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za posłużenie się przez osobę trzecią Kartą Podarunkową, jak również za utratę lub uszkodzenie Karty Podarunkowej z przyczyny nieleżącej po stronie Wydawcy po ich przekazaniu Nabywcy.

13. Karta Podarunkowa jest ważna i aktywna przez okres 2 miesięcy od daty jej zakupu. Upływ terminu ważności Karty Podarunkowej uniemożliwia dokonanie zakupów w Serwisie.

14. Zakup Towarów za pośrednictwem Karty podarunkowej nie łączy się z promocjami i innymi kuponami promocyjnymi.

 

III. Zasady korzystania z Karty Podarunkowej

 

 1. Użytkownik posiadający kartę podarunkową ma możliwość jednorazowej realizacji tej karty jako formy zapłaty za zakupione w Serwisie towary. Przekazanie karty przez Użytkownika traktowane jest jako dokonanie przez niego płatności równej wartości nominalnej określonej w karcie podarunkowej. Karta nie może być wymieniona na gotówkę ani w całości ani w części, co oznacza, że jeśli wartość nominalna karty przekracza kwotę którą Użytkownik (klient) zobowiązany jest zapłacić za jednorazowo nabywane w Serwisie towary, różnica między wartością nominalną karty, a kwotą należną od Użytkownika za nabywane towary, nie jest zwraca Użytkownikowi

2. W sytuacji, gdy wartość nabywanego Towaru jest wyższa niż aktualna wartość nominalna Karty Podarunkowej Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny Towaru i wartości Karty Podarunkowej w drodze płatności. Otrzymanie przez Wydawcę kompletnej zapłaty brutto za zamówione w Serwisie towary uprawnia Wydawcę do przygotowania towarów do wydania.

3. Karta Podarunkowa może zostać zrealizowana w jednej płatności za Transakcję, przy czym może być to Transakcja dotycząca jednego Towaru lub kilku Towarów, za które dokonana zostanie jedna płatność.

4. Przy realizacji Karty Podarunkowej Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce, gdy wartość zakupionych Towarów jest niższa niż aktualna wartość nominalna Karty Podarunkowej.

5. Wydawca nie dopuszcza dokonania płatności w Serwisie w ramach jednej Transakcji, za pomocą kilku Kart Podarunkowych o tych samych lub różnych nominałach.

6. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej w przypadku:

a) upływu terminu ważności Karty Podarunkowej,

b) braku technicznej możliwości realizacji Karty Podarunkowej z winy Wydawcy (w szczególności w sytuacji braku możliwości uzyskania połączenia z systemem informatycznym Wydawcy), z tym zastrzeżeniem jednak, że Wydawca zrealizuje Kartę Podarunkową niezwłocznie po ustaniu przeszkody wskazanej w tym punkcie,

c) w przypadku, gdy działania Użytkownika naruszają postanowienia regulaminu Serwisu lub gdy Użytkownik podjął jakiekolwiek działania mające na celu ominięcie zabezpieczeń stosowanych przez Wydawcę lub polegających na fałszowaniu danych,

d) uprzedniego wykorzystania Karty Podarunkowej.

7. Wydawca odmówi realizacji Karty Podarunkowej, jeżeli ta została nabyta od osoby trzeciej lub podmiotu gospodarczego innego niż Wydawca.

 

IV. Realizacja

1. Karty Podarunkowe dostępne są jedynie w Serwisie Wydawcy.

2. Nabywca po dokonaniu płatności za Kartę Podarunkową otrzymuje w formie wiadomości e-mail na adres podany w zamówieniu bądź na wskazany adres kartę podarunkową (bon) wraz z wygenerowanym kodem składającym się z XX z cyfr, liter, cyfr i liter o łącznej długości XX znaków.

3. Aktywacja Karty Podarunkowej następuje z momentem dokonania płatności przez Nabywcę.

4. Karta Podarunkowa po przekroczeniu terminu jej ważności jest nieważna.

 

V. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje związane zakupem oraz użyciem Kart Podarunkowych będą rozpatrywane przez Wydawcę w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych od daty złożenia pisemnej reklamacji przez Użytkownika.

2. Reklamacje dotyczące Kart Podarunkowych mogą być składane na piśmie, listownie (listy polecone) na adres Wydawcy.

3. Uczestnik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Wydawcę, są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu. Reklamacje dotyczące zakupionych Towarów mogą być składane na zasadach ogólnych.

 

VI. Zwrot

1. Nabywca może dokonać zwrotu Karty Podarunkowej w terminie 14 dni od dnia dokonania zapłaty za Kartę Podarunkową.

2.Zwrotu Karty Podarunkowej Nabywca może dokonać pisząc na adres e-mail: detal@nacomi.pl. Wydawca dokonuje weryfikacji czy Karta Podarunkowa, którą Nabywca chce zwrócić jest aktywna, tzn. niewykorzystana wcześniej i po pozytywnej weryfikacji dokonuje zwrotu kwoty stanowiącej równowartość Karty Podarunkowej w drodze przelewu bankowego, a Karta Podarunkowa zostaje zdezaktywowana.

 

VII. Postanowienia końcowe

1. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej detal.nacomi.pl

2. Na żądanie Użytkownika, Wydawca przekaże Użytkownikowi treść niniejszego Regulaminu w formie wiadomości e-mail.

3. Sprzedaż (wydanie) kart podarunkowych uprawniających do zakupu towarów w Serwisie Wydawcy nie stanowi dostawy towarów czy usług, a tym samym nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (VAT)

4. Wydawca zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie.                                O zmianie Regulaminu, Wydawca poinformuje poprzez zamieszczenie informacji na stronie www.detal.nacomi.pl Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Wydawcę, nie krótszym jednak, niż 7 dni od dnia zamieszczenie informacji na wskazanej w zdaniu poprzednim stronie.

5. W przypadku wystąpienia w trakcie procedury nabywania Karty Podarunkowej awarii technicznych lub błędów technicznych Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Karty Podarunkowej w terminie do trzech dni roboczych po usunięciu awarii lub błędu technicznego.

6. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

7. Wydawca zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia programu wydawania Kart Podarunkowych w każdym czasie. O zawieszeniu lub zakończeniu programu użytkownicy Kart Podarunkowych zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem, w sposób określony w pkt. 2 powyżej, niniejszego Regulaminu.

8. Wydawca zastrzega sobie prawo przeniesienia obowiązków związanych z realizacją Kart Podarunkowych na inny podmiot gospodarczy, realizujący działania handlowe marki NACOMI.

9. Administratorem danych osobowych Użytkownika oraz Nabywcy jest F.P.U.H. "KAMIL" Kamil Gawliński, IMPORT-EKSPORT Sp. z o.o. z siedzibą w Cięcinie przy ul. Mickiewicza 43. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji postanowień niniejszego regulaminu - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji Transakcji.

 

PROGRAM LOJALNOŚCIOWY

W trosce o zadowolenie naszych Klientów opracowaliśmy Program Lojalnościowy. Każdy Klient może przystąpić do Programu Lojalnościowego i odbierać nagrody. Prosimy o zapoznanie się z poniższym Regulaminem Systemu Punktowego.

 

Regulamin Systemu Punktowego w sklepie detal.nacomi.pl

Punkty naliczane są tylko zarejestrowanym Klientom sklepu detal.nacomi.pl

W ramach Systemu Punktowego Klient może zdobyć punkty:

 • Kupując produkty na stronie detal.nacomi.pl. Każde 10 złotych wydane na zakup produktów w sklepie to jeden punkt.

Przed dokonaniem zakupu, Klient musi zalogować się w sklepie. Dokonanie tej operacji bez wcześniejszego logowania się nie będzie premiowane punktami.

Za każdy punkt otrzymujesz 1,5zł. Punkty są ważne przez 60 dni, wymienia się je na vocher w zakładce "Moje punkty".

Zdobyte punkty można wykorzystać tylko w sklepie detal.nacomi.pl

Punkty nie mogą być wymienione na gotówkę.

Klient nie może przekazać swoich punktów osobom trzecim.

Jak przystąpić do Programu?

Każdy Klient, który chce przystąpić do programu lojalnościowego powinien się zarejestrować.
Przed dokonaniem zakupów należy się zalogować.

 

Punkty za zakupy 10zł= 1 punkt

Punkty za wybrane zakupy naliczane są każdemu zarejestrowanemu Klientowi po zaksięgowaniu płatności za dane zamówienie. Za każde 10 zł wydane na zakupy w sklepie detal.nacomi.pl Klient otrzymuje 1 punkt.

Aktualną ilość punktów każdy Klient może sprawdzić logując się do swojego profilu i klikając "Moje punkty".
Za każdy punkt Klient otrzymuje 1,5zł. Ważne przez 60 dni punkty, wymienia się na vocher w zakładce "Moje punkty".

Klient sam decyduje kiedy chce wykorzystać zdobyte punkty na zakupy. Zgromadzone punkty może w całości przeznaczyć na zakupy lub też wykorzystać tylko ich część lub dokonać zakupów bez wykorzystania vouchera.


Zakup Produktów

Zalogowany do sklepu Klient, może dokonać zakupu:

 • produktów za równowartość vouchera (i wówczas ponosi jedynie koszty przesyłki),
 • zakupić produkty w kwocie wyższej niż voucher (wówczas voucher pokrywa jedynie część zamówienia)
 • dokonać zakupów bez wykorzystania vouchera, aby zgromadzić większą ilość punktów.

 

Moment naliczania punktów na konto:

Punkty naliczają się po zaksięgowaniu wpłaty.W razie jakichkolwiek problemów, prosimy o kontakt.